Eesti esimene kliimateemaline rahvakogu ehk kliimakogu toimub 2021. aasta novembris ja detsembris.  Tegemist on Ida-Viru maakonna 16-29aastastele noortele mõeldud kliimateemalise rahvakoguga. Kliimakogus osalejad valitakse välja rahvastikuregistri andmetele tuginedes juhuvalimi teel.

Oktoobri lõpus said kutse kliimakogusse ligikaudu 3500 noort idavirumaalast ning osaleda soovijad pidid end registreerima veebivormi kaudu. Seejärel aitab algoritm registreerunute hulgast välja valida kuni 40 noort, kes esindavad maakonna noorte profiili kõige täpsemalt, arvestades meeste-naiste osakaalu, elukohta, hõivatust ja emakeelt.

Ida-Viru noorte kliimakogu hindab maakonna õiglase ülemineku plaane ja teeb ettepanekud nende täiendamiseks, et üleminek kliimaneutraalsele tulevikule oleks noorte vaatest õiglane. Kliimakogu ettepanekud lähevad Vabariigi Valitsusele ja Ida-Viru omavalitsuste liidule, et võtta need arvesse riiklikes kavades ja maakondlikus strateegias parimal võimalikul moel.

Kliimakogu osalejad kogunevad kolmel päeval: teadmiste kogumiseks ja huvipoolte ärakuulamiseks 20. ja 21. novembril ning ettepanekute sõnastamiseks 5. detsembril.

Korraldajad, Eestimaa Looduse Fond ja Rohetiiger, loodavad noortele pakkuda ainulaadse kogemuse mõjutada ühte viimaste aastakümnete suurimat ühiskondlikku muutust Eestis. Kliimakogu tulemusel saavad ülemineku kavad mõjusamad ning arvestavad noorte vajaduste ja väärtustega.

Ida-Viru kliimakogu rajab teed teistele kliimakogudele Eestis.