Analüüs uuris Eesti võimalikku süsinikueelarvet

Mõttekoda Climate Analytics analüüsis Eesti võimalikku süsinikueelarvet, tuginedes kuluoptimaalsele lähenemisele (cost effective pathway). Töös ei arvestatud otseses mõttes süsinikueelarvet, vaid arvestati riigi tehnilist võimekust püsida kliimaneutraalsuseni jõudmise käigus teatud kumulatiivse heite piires, mis panustaks Pariisi leppe 1,5 kraadi eesmärki. Analüüsist nähtub, et Eesti kumulatiivne CO2 heide aastatel 2020–2050 peaks jääma vahemikku 180–210 Mt/CO2 (ilma LULUCF-i sektorita). 2021. aasta heittasemega kulutaks Eesti selle eelarve 16–19 aastaga. Arvestades LULUCF-i sektori sidumise võimekust, on analüüsis käsitletud kolme süsinikueelarve trajektoori puhul Eesti kumulatiivne heide 104–135 Mt/CO2. Selle eelduseks on, et Eesti naaseb 2000–2020 aasta LULUCF sektori süsinikuheite neeldumistasemele (ca 3Mt/CO2 aastas). 2010. aastast alates ei seo LULUCF sektor (maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus) enam nii palju süsinikku kui varem, neeldumisvõime on kahanenud eeskätt hoogsama metsaraie, vähenenud metsastamise ja turbaalade kuivendamise tulemusel. 2020. aastal muutus LULUCF sektor CO2 netoallikaks.

Analüüs keskendus küll kuluoptimaalsele lähenemisele, kuid võrdlemiseks oli toodud välja ka üks võrdsust arvestav lähenemisviis. Lähtuti eeldusest, et kõikidel planeedi inimestel on võrdne võimalus teatud mahus süsinikuheidet tekitada. Eesti osa oleks kogu maailma osast taandatuna ühe inimese kohta 0,015% ehk 73 Mt/CO2 aastateks 2020–2050.

Süsinikueelarve IPCC raportitele tuginedes

IPCC lähtub süsinikueelarve arvutamisel süsihappegaasist kui peamisest kasvuhoonegaasist, eeldades, et teised kasvuhoonegaasid vähenevad sellega üldjoontes samas rütmis.

IPCC 2021. aasta analüüsi järgi võib maailm õhku paisata pärast 1850. aastat kokku 2900 Gt/CO2, kui soovitakse vältida kliimasoojenemist üle 1,5 kraadi 50% tõenäosusega. Tänaseks on sellest eelarvest maailmale alles jäänud 500 Gt/CO2. Temperatuuritõusu hoidmiseks 1,5 kraadi piires 67% tõenäosusega on alates 2020. aastast maailmale alles jäänud 400 Gt/CO2. Selle teadmise arvesse võtmine kliimapoliitikas on määrava tähtsusega Pariisi leppes soovitu saavutamiseks.

Süsinikueelarve on kasutuses mitmetes riikides

Tänaseks on süsinikueelarve leidnud kasutuse juba mitmetes riikides, kellest osad kasutavad poliitiliselt kokku lepitud süsinikueelarvet (nt Suurbritannia, Prantsusmaa) ja teised lähtuvad teaduslikel alustel välja töötatud süsinikueelarvet (nt Taani ja Iirimaa). Selle kohta saab lähemalt lugeda Keskkonnaõiguse Keskuse kliimaseaduse analüüsi  peatükist 4.3. Üks viis süsinikueelarve jaotamiseks, on kasutada võrdsusel põhinevaid süsteeme. Teine lähenemine on tuletada kumulatiivne heite kogus riigi tehnilise ja majandusliku võimekuse alusel. Sõltuvalt sellest, millised eeldused ja lähenemine aluseks võetakse, saadakse ka erinevad tulemused. Kuigi võrdsusel põhinev arvutus võib tunduda moraalselt õiglasem, ei kajastu selles riigi reaalne võimekus. Erinevust erinevate lähenemiste vahel saab tasandada ambitsioonikamate eesmärkide seadmise ning kolmandatesse riikidesse tehtavate investeeringute ja toetustega.

Eesti peab juba täna astuma kiiremaid ja tõhusamaid samme, et saavutada kliimaneutraalsus sajandi keskpaigaks või veidi enne seda. Eesti kohta tehtud Climate Analyticsi analüüsis toonitatakse, et heitkoguste vähendamiseks on ääretult oluline, et riik naaseks ajaloolisele LULUCF neeldumistasemele: muudaks sektori taas netosidujaks ja suurendaks selle võimekust tulevikus veelgi. Samuti on oluline, et CO2 kõrval vähendataks ka teisi kasvuhoonegaase ning toetataks vähem arenenud riike investeeringutega. Uuringus rõhutatakse, et Eestis on vaja läbi viia detailsem analüüs hindamaks kasvuhoonegaaside vähendamise potentsiaali, mis võimaldaks omakorda seega ka täpsema süsinikueelarve arvutamise.


Joonis 1. Süsinikueelarve ilma LULUCF sektorita (allikas: Climate Analytics).


Mis on süsinikueelarve?

Süsinikueelarve tähistab CO2 heite kuhjuvat (kumuleeruvat) hulka, mida tohib veel õhku paisata, et mitte ületada õhutemperatuuri soojenemise kindlat kokkulepitud piiri. Süsinikueelarve on justkui pangakonto, kus raha on CO2 emissioon. Kui raha enam kontol ei ole, ei saa midagi ka osta. Nii on ka süsinikueelarvega – tänane suurem kulutamine tähendab, et tulevikupõlvedele jääb vähem õhku paiskamiseks.


Uuri süsinikueelarve kohta lisa: kliimadialoog.ee/susinikueelarve