#COP26 intervjuu. Keskkonnaminister Tõnis Mölder: Eesti võit on kokkulepe kvoodikaubanduse reeglites

Uurisime keskkonnaminister Tõnis Mölderilt, mida ta peab suurimaks võiduks ja suurimaks kaotuseks, millega Eesti ÜRO kliimakonverentsilt tagasi tuli ning mis on see üks ja kõige tähtsam samm, mille Eesti peaks ette võtma, et aidata kaasa üleilmse kliimasoojenemise hoidmisele 1,5C piires.

Mis on Teie hinnangul suurim võit Eestile COPilt? Miks?

Keskkonnaminister Tõnis Mölder. Foto: envir.ee

Eestile ja kogu maailmale on suur võit, et Glasgows lepiti kokku Pariisi kokkuleppe reeglistik, mida on viimased 6 aastat edasi lükatud teema keerukuse pärast. Ehk sisuliselt lepiti kokku kasvuhoonegaaside kvoodikaubanduse reeglites ja Pariisi leppe rakendamise aruandluses. Seda selleks, et kvooditehingu järgsed heitkogused ka tegelikult väheneksid ning säiliks riikide ambitsioon kasvuhoonegaase vähendada. Reeglite alusel pannakse paika kauplemise alused, et ülemaailmselt süsinikuheidet vähendada.

Vähem oluline ei ole ka riikide ambitisiooni tõus, nt tulid mitmed riigid COPi eel välja uute kliimaneutraaluse kavadega, nende hulgas Tai Kuningriik, India ja Austraalia. India nt plaanib saada kliimaneutraalseks aastaks 2070, mis on oluline lubadus, kuna nende panus on 7% kogu maailma kasvuhoonegaasidest.

Samuti kutsuti kõiki riike kiirendama oma heitekärpeid ja uuendama 2022. aasta lõpuks riiklikke eesmärke, et hoida kliima soojenemine 1,5 kraadi piires. Euroopa Liit esitas enne Glasgow kliimaläbirääkimisi ÜRO-le enda uue kliimaeesmärgi, millesse panustab ka Eesti. Esitatud ühine liikmesriikide eesmärk põhineb roheleppega kinnitatud eesmärgil vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaasi heitkoguseid -55% võrreldes 1990. aastaga.

Eesti jäi COPil silma kõrvalüritustel, kus koostöös partneritega jagas parimad praktikad ja erasektori lahendusi kliimaneutraalsuse saavutamiseks ning kuidas teaduse ja tehnoloogiaga koostöös saavutada riiklikke kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärke. Ka tutvustas Eesti COPil oma uut globaalset algatust „Data for the Enviroment Alliance“ ehk DEALi, mille eesmärk on lihtsustada ligipääsu keskkonnaandmestikule, mis omakorda aitab arenguriike keskkonnaprobleemide kaardistamisel ja lahendamisel.

Lisaks ametlikele läbirääkimistele toimus COP 26-l palju kõrgetasemelisi arutelupaneele ja kohtumisi. Keskkonnaministrina osalesin läbirääkimistel teisel nädalal, lisaks kohtusin Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku ministri, Läti ja Leedu keskkonnaministri, Euroopa Regioonide Komitee ning Gruusia keskkonna aseministriga ja osalesin lennundussektori kliimaneutraalsusele ülemineku teemalisel õhtusöögil mh koos USA kliima eriesindaja John Kerryga.

Mis on Teie hinnangul suurim kaotus Eestile COPilt? Miks?

Nii Eestile kui maailmale tervikuna on Glasgow kliimapakt ehk läbirääkimiste otsuste dokument kindlasti edasiminek. Pakt tõstab ambitsiooni kliimamuutustega tegelemiseks ja nimetab põhisambad, millega ÜRO riigid koos edasi tegelevad. Taunitav on aga see, et pakt oleks saanud olla veel ambitsioonikam ja hoida meid veelgi kindlamalt 1,5 kraadi eesmärgi kursil. Arvestada aga tuleb, et tegemist on läbirääkimistega ja kokkulepped saavutatakse vaid siis, kui kõik on nendega nõus.

Samuti tuleb järgmistel kliimakõnelustel uuesti päevakorda võtta arengumaade rahastus. Arengumaad on kliimamuutuste mõjudele haavatavamad ning kliimamuutused toovad kaasa seal reaalseid kahjusid ja elude kaotust. COP26l oli korduvalt arutelul, et arengumaad ei saa jätkuvalt piisavalt toetust kliimamõjudega kohanemiseks ja arenenud riigid pole täitnud oma varasemat lubadust 100 miljardit osas.  COPi eel kutsuti riike üles lubadust pidama. Üksikute summade laekumisest olulisem on aga süsteemsus ja ülevaade, millistel alustel arengumaade rahastamine peab toimuma, nende osas COPil kokkuleppele ei jõutud ja sestap jätkatakse arutelu järgmisel aastal.

Milline peaks Teie meelest olema Eesti järgmine üks ja ainus kõige olulisem samm, et aidata kaasa üleilmse kliimasoojenemise hoidmisele Pariisi kliimaleppega sihiks seatud ning COP26 üheks põhieesmärgiks oleva 1,5C piires?

Eesti konkreetne plaan, kuidas jõuame kliimaneutraalsuseni. Seejuures on oluline võtta arvesse meie riigi erisusi, toetamaks meie rahva heaolu, aitamaks majanduskasvule kaasa ja tagamaks tulevastele põlvedele turvaline elukeskkond.  Iga riigi panus on tähtis, olenemata asukohast ja suurusest.


Loe ka