Materjalidest saab lugeda kliimamuutuse ja selle mõjude kohta ning sellest, mis on õiglane üleminek ja mis on kliimaneutraalsus ning kuidas toimub üleminek kliimaneutraalsele majandusele. Samuti kajastab materjal koostatavat Ida-Virumaa arengustrateegiat ning õiglase ülemineku kava. / Вы можете прочитать об изменении климата и его последствиях, о том, что такое справедливый переход и что такое климатическая нейтральность, и как происходит переход к климатически нейтральной экономике. В материале также отражена разрабатываемая стратегия развития Ида-Вирумаа и план справедливого перехода.

Uuringu eesmärk on saada aimu, kuidas suhtuvad õiglasesse üleminekusse ja sellega seotud protsessidesse Ida-Viru noored, eelkõige just need noored, kes pole üleminekuga seotud kaasamistegevustes seni osalenud. Eelkõige vaadatakse, millised on Ida-Viru noorte arusaamad kliimateemadest ja üleminekust, milline on nende tulevikuvaade antud teemas ning mida nad ootavad ja millisena näevad just noorte rolli piirkonna tuleviku kujundamisel. Raport toob välja tähelepanekud ja soovitused, millest lähtuda üleminekuprotsessidesse kogukondade ja noorte kaasamisel.