#Eesmärk 55. Euroopa kodanikuühendused ja tööstuste ühendused: tasuta kvootide jagamine ELis lõppegu

Mai alguses saatsid Euroopa 28 organisatsiooni, sh ka Eestimaa Looduse Fond, ühiskirja Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni (ENVI) liikmetele, paludes neil toetada kõrgemat kliimaambitsiooni ning lõpetada tööstusele tasuta lubatud heitkoguse ühikute ehk nn süsinikukvootide jagamine. Võimalus kõrgema kliimaambitsiooni toetamiseks avaneb ENVI-l osana EL heitkoguste kauplemise süsteemi (EL HKS) direktiivi uuendamisest, mida näeb ette "Eesmärk 55" kliima- ja energiapakett.

Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon hääletab maikuus EL HKS uuendamise üle. Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon ITRE võttis direktiivi osas seisukoha aprillis, kuid paraku ettepanekuid arvesse ei võetud, sh jäi endiselt sisse see osa, mis lubab tööstusele tasuta heitkoguse ühikute jagamise jätkumist veel liiga kaua, arvestades kliimakriisist tingitud vajadust vähendada heitmeid kiiresti otsekohe. Praeguse plaani järgi on liiga nõrk ka ENVI seisukoht ses asjas.

Suures koguses tasuta heitkoguse ühikute ehk nn süsinikukvootide jagamine tööstusettevõtetele on üks põhjustest, miks heide ELi tööstussektoris pole viimasel kümnendil märkimisväärselt vähenenud hoolimata heitkoguse ühiku hinna märgatavast tõusust. Suurenergeetika puhul, kus aga tasuta heitkoguse ühikuid ei jagata, on kasvuhoonegaaside heide EL-s vähenenud tuntavalt, nagu ka allolevalt graafikult näha võib, kus on kujutatud heite vähenemist Euroopa Liidu tasandil nii töötleva tööstuse kui energia tootmise sektorites. Tasuta heitkoguse ühikute jagamine on võtmetähtsusega takistus Euroopa majanduse kiire ümberkorraldamise teelt. Ümberkorraldamist aga nõuab kliimakriis.

Tasuta kvoodid takistavad heitmete vähenemist

Maikuus toimuval hääletusel on Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjoni ENVI liikmetel võimalik anda oma panus EL süsinikuturu mõjusaks ja ambitsioonikaks ümberkorraldamiseks. Selleks on kirjale alla kirjutanud 28 organisatsiooni pakkunud eesmärgi saavutamiseks välja hulga vajalikke tegevusi, mh allolevad:

  • EL HKS üleüldise ambitsiooni tugevdamine võrreldes Euroopa Komisjoni ettepanekuga. Mh hõlmab see kvootide ühekordset olulist vähendamist ning turustabiilsusreservi muutmist nii, et see aitaks heitmete vähendamisele paremini kaasa
  • tasuta heitkoguse ühikute jagamise lõpetamine niipea kui võimalik ning tunduvalt varem Euroopa Komisjoni väljapakutust
  • täiendavate enampakkumisel müüdavate ELi HKS lubatud heitkoguse ühikute tulude kasutamine keskkonnasäästliku ülemineku toetamiseks
  • tasuta heitkoguse ühikute jagamise mitte toetamine süsiniku piirimeetmega CBAM hõlmatud sektorites ning süsinikulekke kaitsereservi (Carbon Leakage Protection Reserve) loomise mitte toetamine.
Eestimaa Looduse Fond on ühiskirja koostamist vedanud Euroopa kliimavõrgustiku CAN Europe liige. CANi uudise samal teemal leiab siit.

Mis on "Eesmärk 55" ehk "Fit for 55"?

Euroopa Komisjon tuli 2021. aasta suvel välja ELi energia- ja kliimapoliitikat kujundava 10 regulatsiooni muudatusettepanekutega, mis koonduvad nimetuse alla "Eesmärk 55". Selle raames vaadatakse ümber nii olemasolevaid regulatsioone kui ka tullakse välja täiesti uutega. “Eesmärk 55” hõlmab endas selliseid valdkondi nagu näiteks taastuvenergiat ja energiatõhusust, maakasutust ja metsandust, energia maksustamist, transporti, põllumajandust ja jäätmeid, heitmetega kauplemist ja süsiniku piiriülest maksustamist. Ettepanekutepakett on osa ELi Rohelisest kokkuleppest (European Green Deal).

Täpsed muudatused lepitakse kokku Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu vahelistel kolmepoolsetel läbirääkimistel ehk triloogidel.


Loe lisaks: