Homme tuleb Euroopa Komisjon välja EL kliimapoliitikat karmistavate muudatusettepanekutega

Homme, 14. juulil avalikustab Euroopa Komisjon ELi energia- ja kliimapoliitikat kujundava 10 regulatsiooni muudatusettepanekutega. Kokku kuulub paketti 12 regulatsiooni, millest kahe muudatusettepanekud avaldab EK eeldatavasti 2021 aasta viimases kvartalis. Ettepanekute paketti nimetatakse “Fit for 55”, mis viitab muudatusettepanekute eesmärgile – muuta ELi seadusandlust selliselt, et see võimaldaks vähendada ELis kasvuhoonegaaside heitmeid vähemalt 55% 2030. aastaks võrreldes 1990. aastaga. Sellises eesmärgis leppisid Euroopa Liidu liikmesriikide peaministrid ja presidendid kokku 2020. aasta detsembris. Varem oli 2030. aasta siht saavutada heitmete vähenemine vähemalt 40% võrra võrreldes 1990nda aastaga.

“Fit for 55” ettepanekutepakett on osa ELi Rohelisest kokkuleppest (European Green Deal). Paketi raames vaadatakse ümber nii olemasolevaid regulatsioone kui ka tullakse välja täiesti uutega. “Fit for 55” hõlmab endas selliseid valdkondi nagu näiteks taastuvenergiat ja energiatõhusust, maakasutust ja metsandust, energia maksustamist, transporti, põllumajandust ja jäätmeid, heitmetega kauplemist ja süsiniku piiriülest maksustamist.

Täpsed muudatused lepitakse kokku Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu vahelistel kolmepoolsetel läbirääkimistel ehk triloogidel pärast seda, kui Euroopa Komisjon on esitanud oma esialgsed ettepanekud 14. juulil 2021.

Millistele õigusaktidele Euroopa Komisjon muudatusettepanekud teeb?

Muudatusettepanekud hõlmavad ELi kliima- ja energeetikaregulatsioonide tuumikut, nagu näiteks heitmetega kauplemise süsteem (Emission Trading System, ETS), jagatud kohustuse määrus (Effort Sharing Regulation, ESR), maakasutuse, maakasutuse muutuse ning metsanduse direktiiv (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF), taastuvenergeetika direktiiv (Renewable Energy Directive, RED) ning energiatõhususe direktiiv (Energy Efficiency Directive, EED). Täielik nimekiri on leitav siit.

Kas muudatusettepanekute pakett ning 55% eesmärk on piisavad, et taltsutada kliimamuutust?

Varasemast karmim eesmärk ELis ning sellel tuginev “Fit for 55” pakett - vähendada emissioone vähemalt 55% võrra võrreldes 1990nda aastaga aastaks 2030, jäävad siiski ebapiisavaks, et Pariisi kliimaleppe eesmärke täita.

On hinnatud, et praeguste kliimalubaduste kontekstis prognoositav temperatuuritõus põhjustab Euroopas 8% SKT vähenemise juba aastaks 2050. Selleks, et Euroopa Liit täidaks Pariisi leppega võetud kohustused, tuleb emissioone 55% asemel vähendada vähemalt 65% võrra 2030. aastaks. Vaid sellisel juhul annaks EL oma õiglase panuse globaalse temperatuuritõusu piiramisel kuni 1,5°C-ni.

Muudatusettepanekute mõju Eestile

Muutmisele läheb nii suur hulk regulatsioone, need puudutavad väga erinevaid majandusharusid ja valdkondi. See tähendab, et mõju Eestile on suur ning kokkuvõttes võib oodata kliimaeesmärkide tõstmise vajadust kõikides valdkondades. Heitmetega kauplemise süsteemi ehk ETSi eeldatav karmistumine mõju Eestile on peaasjalikult seotud põlevkivienergeetikaga, sest karmimad regulatsioonid vähendavad selle valdkonna konkurentsivõimet energiaturul veelgi.

Kui siiani on väga suur hulk Eesti heitmete vähendamisest tulnud just ETSi süsteemiga kaetud sektoritest ehk suurenergeetikast ja tööstusest, siis uuel perioodil on oodata suuremat tähelepanu pööramist ka ETSi alt välja jäävatele sektoritele (nn non-ETS), nagu näiteks hooned, transport, põllumajandus ning jäätmed, mis on siiani kliimaeesmärkide täitmisesse panustanud vähe võrreldes ETSi alla kuuluvate valdkondadega, või viimasel kümnendil oma heitmeid pigem kasvatanud, nagu näiteks põllumajandus või transport. Hoonete ja maanteetranspordi osas plaanib Euroopa Komisjon tulla välja ka uue spetsiaalse heitmetega kauplemise süsteemi loomise ettepanekuga, et rakendada süsiniku maksustamist ka neis sektorites.

Samuti on oodata taastuvenergiaeesmärgi tõstmist ning energiatõhususele senisest suurema tähelepanu pööramist.

Süsiniku sidumise osas on oodata muudatusi ka metsandust, maakasutust ja maakasutuse muutust hõlmava LULUCF regulatsiooni, et ELis tervikuna suurendada süsiniku sidumisvõimet neis valdkondades.

Kuidas ja millal saavad muudatusettepanekutest muudatused?

Euroopa Komisjon plaanib liikmesriikidega ettepanekute konkreetses sisus kokkuleppele jõuda kolmepoolsetel läbirääkimistel ehk triloogidel ning muudes vormides kohtumistel. Täpne aeg sõltub, kui tugevad n-ö koalitsioonid ja opositsioonid tekivad ning kui ruttu suudetakse kõiki kolme osapoolt rahuldavale kompromissile jõuda. Juhtohjad jäävad arvatavasti Sloveenia ja Prantsusmaa kätte, kes on Euroopa Liidu nõukogu eesistujariigid vastavalt 2021 aasta lõpuni ning 2022 juuni lõpuni.