KUTSE: Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika

Ootame Teid mõttevahetusele tuleviku ideede üle “Ida-Virumaa lähitulevik ja võimalused kohalikele elanikele: energiatõhusus ja taastuvenergeetika” 19. novembril kl 17.00-19.30!

Sel õhtul ei räägi me kättesaamatutest visoonidest ja kaugetest unistustest, vaid räägime ideedest, mille kallal eksperdid on paar kuud juba pead murdnud. Kuidas uuendada elamufondi ja korraldada keskkonnasõbralikumalt soojusmajandust? Mis oleks kui energiaühistute teke oleks Ida-Virumaal piisavalt toetatud? Mis oleks kui Ida-Virumaal alustaks tööd rohemajanduse keskus, mis koondaks teadmised ja võimaldaks kohalikele elanikele tulevikuks sobilikku ümberõpet?

Saame kokku selleks, et kuulata ekspertide ideid ja aidata need paremaks lihvida. Soovime osalejatelt nõu küsida, millised juba olemasolevatest kohapealsetest tegevustest ideid toetavad, mis nende elluviimist takistab ning kas ja millistel tingimustel oleks kogukonnad ise ideede elluviijate seas.

Taustaks räägime ka õiglase ülemineku suurest vaatest ning sellest, kus paikneb selles roheplaan, mille raames ongi tööd tehtud. Sõna saavad ja ideid tutvustavad Lauri Jalonen Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusest, Mihkel Annus Eesti Taastuvenergia Kojast, Silver Sillak Eesti Rohelisest Liikumisest, Nele Ivask Tartu Regiooni Energiaagentuurist ja teised. Õhtut aitab juhtida Maris Jõgeva Sotsiaalse Innovatsiooni Laborist.

Mõttevahetus aitab ideed täpsemaks sättida nii, et need arvestaksid enam kohalike olude ja vajadustega. Arutelude kokkuvõtted saavad sisendiks roheplaanile ja selle kaudu maakonna arengustrateegiale.

Palume osalemisest teada anda registreerimisvormil hiljemalt 17. novembriks 2020. Üritus toimub zoomis, lingi saadame registreerunutele vahetult enne üritust. Üritusel on sünkroontõlge vene keelde.

Üritust korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine, Keskkonnaõiguse Keskus koostöös Ida-Virumaa Ettevõtluskeskusega. Toetab Euroopa Kliimainitsiatiiv (EUKI) projekti “Kliimamuutus ja Eesti energeetika tulevik” raames.


Rohkem infot:

Maris Jõgeva
Sotsiaalse Innovatsiooni Labor
maris@koosloome.ee
Telefon 53421726


******

Ждём Вас для обмена идеями на тему «Ближайшее будущее Ида-Вирумаа и возможности для местных жителей: энергоэффективность и возобновляемая энергетика» 19 ноября с 17:00 до 19:30!  

В этот вечер мы будем говорить не о недостижимых видениях и далёких мечтах, а об идеях, над которыми эксперты уже пару месяцев ломают голову. Как обновить жилищный фонд и организовать более экологичное управление теплом? Что, если бы создание энергетических объединений получило в Ида-Вирумаа достаточно поддержки? Что, если бы в Ида-Вирумаа начал свою работу центр зелёной экономики, который бы объединил знания и создал для местных жителей возможность переквалификации, подходящей для будущего? 

Мы встретимся для того, чтобы выслушать идеи экспертов и помочь их отшлифовать. Мы хотим спросить совета у участников, какие из уже имеющихся местных действий поддерживают эти идеи, что мешает их воплощению, и при каких условиях местные общины вошли бы в число исполнителей идей.   

Мы также поговорим о справедливом переходе как части большого целого и том, какое место занимает в этом зелёный план, в рамках которого была выполнена работа. Слово получат и познакомят с идеями Лаури Ялонен из Ида-Вирумааского Центра предпринимательства, Михкель Аннус из Эстонской палаты восстанавливаемой энергии, Сильвер Силлак из Эстонского Зелёного движения, Неле Иваск из Тартуского регионального энергоагентства и дркгие. Провести вечер поможет Марис Йыгева из Лаборатории социальных инноваций. 

Обмен мнениями поможет усовершенствовать идеи таким образом, чтобы они больше учитывали местные потребности. Резюме обсуждений станут вкладом в зелёный план и через него – в стратегию развития уезда.  

Просим сообщить об участии через регистрационную форму не позднее 17 ноября 2020. Мероприятие пройдёт в Zoom, ссылку отправим зарегистрировавшимся непосредственно перед началом мероприятия. Мероприятие будет синхронно переводиться на русский язык. 

Мероприятие организовывают Эстонский фонд природы, Эстонское Зелёное движение, Центр экологического права в сотрудничестве с Центром предпринимательства Ида-Вирумаа. При поддержке Европейской климатической инициативы (EUKI) в рамках проекта «Изменение климата и будущее энергетики Эстонии».  


Больше информации:

Марис Йыгева
Лаборатория социальных инноваций
maris@koosloome.ee
Телефон 53421726